ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เอกสารประกอบการเรียน วิชาการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

รวมเอกสารประกอบการเรียนบทที่ 1 สภาพทั่วไปธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำarticle

บทที่ 1

สภาพทั่วไปธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ

 

ความสำคัญการทำธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ                  

 

            สัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาเป็นอาหารโปรตีนที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดี ราคาถูก ในกลุ่มประเทศแถบเอเซียโดยเฉพาะประเทศไทย ปลาเป็นอาหารคู่กับข้าวมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนปัจจุบันสัตว์น้ำยังเป็นสินค้าส่งออกทำรายได้ให้กับประเทศไทยปีละหลายหมื่นล้านบาท ในอดีตแหล่งน้ำในธรรมชาติ คือ แม่น้ำ ลำคลอง อ่างเก็บน้ำ หนองบึง หรือในทะเลมีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์มาก  เนื่องจากสภาพแวดล้อมดีและประชากรก็มีไม่มาก แต่ในปัจจุบันการจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติมีความไม่แน่นอนและมีแนวโน้มที่ลดลง   เนื่องจากสภาพแวดล้อมและแหล่งต้นน้ำลำธารถูกทำลาย การจำกัดพื้นที่ทำการประมง ประกอบกับประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก อาศัยสัตว์น้ำที่จับจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจึงมีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์ทั้งในด้านอาหาร และด้านเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ทั้งจำนวนฟาร์ม ปริมาณการผลิต และมูลค่าของผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกรูปภาพ


บทที่ 2 หลักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการฟาร์ม

 

                                                                                        บทที่ 2

                                          หลักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

 

หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ มีบทบาทที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาของธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ เพื่อให้hการดำเนินธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์อย่างสังเขปเสียก่อน

2.1 ประเภทของเศรษฐศาสตร์

              เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการต่าง สำหรับสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีความต้องการไม่สิ้นสุด ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์นั้น เพื่อความสะดวกจึงแบ่งวิชาเศรษฐศาสตร์ออกเป็น 2 สาขาใหญ่

              2.1.1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro Economics) เป็นการศึกษาถึงหน่วยเศรษฐกิจย่อยของหน่วยธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เศรษฐศาสตร์จุลภาคจึงช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ผู้ผลิต ผู้บริโภค อุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการ รายได้และรายจ่าย ตลอดจนจุดประสงค์ของผู้ผลิต หรือ        ผู้บริโภค เช่น   ผู้ผลิตมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรสูงสุด แต่สำหรับผู้บริโภคมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด  

              หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ ได้แก่ ทฤษฎีของผู้ผลิต (Theory of the firms), ทฤษฎีของผู้บริโภค (Theory of the consumers)

              2.1.2 เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro Economics) เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นส่วนรวมทั้งระบบได้แก่ รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม  และ  การลงทุน โดยส่วนรวม การจ้างทำงาน การภาษีอากร เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินตึง การค้าต่างประเทศ   การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นต้น

 อ่านรายละเอียด คลิก                                                                                                    

 

บทที่ 3 การวางแผนและงบประมาณฟาร์มarticle

บทที่ 3

การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม

3.1   ความสำคัญการวางแผนและงบประมาณ

            การดำเนินธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำก็เหมือนกับการดำเนินธุรกิจอย่างอื่น คือจะต้องมีการวางแผนและงบประมาณไว้ล่วงหน้า ต้องกำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรม ซึ่งจะทำในอนาคตเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน เช่น ต้องกำหนดว่าจะทำฟาร์มสัตว์น้ำชนิดใด กิจกรรมภายในฟาร์มจะดำเนินเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์ หรือเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่สำหรับการบริโภคควรจะผลิตให้เกิดผลผลิตปริมาณเท่าใด ช่วงการผลิตควรจะอยู่ในช่วงเวลาใด ตลอดจนคิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆรายได้ที่จะได้จากการดำเนินธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำเป็นจำนวนเท่าไร และเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมีรายได้สุทธิหรือกำไรเท่าใด

                   ฟาร์มสัตว์น้ำที่ดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การวางแผนและงบประมาณฟาร์มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง ซึ่งการวางแผนและงบประมาณฟาร์มจะต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้หลักเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในฟาร์มสัตว์น้ำ การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจประมง การศึกษาวิจัยทางด้านสัตว์น้ำ การคาดคะเนราคาสัตว์น้ำในอนาคต ต้นทุนการผลิต ราคาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น อาหาร   สัตว์น้ำ ยา และสารเคมีที่ใช้ในฟาร์ม ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนราคาผลผลิตสัตว์น้ำ ซึ่งจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำฟาร์มสัตว์น้ำ

                   การวางแผนและงบประมาณฟาร์มที่ดีจะช่วยให้ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์น้ำดำเนินงานประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากมีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดในระยะสั้นและระยะยาว มีการเลือกใช้วิธีการผลิตที่เหมาะสมที่ทำให้ได้รับผลตอบแทนในระดับสูง นอกจากนี้การวางแผนและงบประมาณที่ดีจะช่วยให้ลดอัตราการเสี่ยงภัยของผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์น้ำให้ลดลงอีกด้วย

อ่านรายละเอียด คลิก

บทที่ 4 การบริหารธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ

 อ่านรายละเอียด คลิก

บทที่ 5 การบันทึกกิจการฟาร์ม

 บทที่ 5 การบันทึกกิจการฟาร์ม

บทที่ 6 การวิเคราะและวินิจฉัยผลสำเร็จธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ

 บทที่ 6 การวิเคราะและวินิจฉัยผลสำเร็จธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ

บทที่ 7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ฟาร์มสัตว์น้ำ

 บทที่ 7  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ฟาร์มสัตว์น้ำ

บทที่ 8 การคำนวณปริมาณการให้อาหารและประเมินผลผลิต

อ่านรายละเอียด คลิก

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.